bio-fuszer.hu

Biofűszer Kft.

Múltban és jelenben a minőség.

Biofűszer Kft.

Múltban és jelenben a minőség.

Biofűszer Kft.

Múltban és jelenben a minőség.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

BIOFŰSZER KFT.

bio-fuszer.hu

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BIOFŰSZER Kft, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Bajza u.54., Cg.: 03-09-125038, adószám: 23721102-2-03) mint Eladó/ Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy a megrendelése véglegesítése előtt alaposan és gondosan olvassa végig a jelen ÁSZF-t és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, ugyanis a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven készült és magatartási kódexre nem utal.

A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések illetve egyedi igényekkel kapcsolatos kérések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató honlapján (https://bio-fuszer.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://bio-fuszer.hu/aszf.

 1. Szolgáltató adatai:
 2. A szolgáltató neve: BIOFŰSZER Kft.

  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6400 Kiskunhalas, Bajza u.54.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:rendeles@bio-fuszer.hu

  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 03-09-125038

  A szolgáltató adószáma: 23721102-2-03

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

  Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

  A szolgáltató telefonszáma: +36 20 280 4655

  Nyilvántartási száma: 3717/2020.

  Kereskedelmi tevékenység jellege: Csomagküldő internetes kiskereskedelem.

  Szakmai kamara nyilvántartási száma: C-000000555131

  Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt 57600046-15231060-00000000

  A tárhely-szolgáltató adatai:

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 Budapest, Ormánságu.4. Tel: 06 1 789-2-789

 3. Alapvető rendelkezések

  1. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  2. - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

   - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

   - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

   - 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

   - 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

   - 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

   - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

   - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a jelen weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: BIOFŰSZER Kft.

  4. Szolgáltató fenntartja magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 4. Fogalmak

 5. - Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen

  - Felhasználó: a Honlapot használó személy, aki a Szolgáltató Honlapját felkeresi és azt használja

  - Szolgáltató: A fentebb megjelölt azonosító adatokkal rendelkező vállalkozás, úgyis, mint Eladó.

  - Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

  - Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

  - Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

  - Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

  - Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

  - Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  - Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre felkínált minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

  - Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

  - Vevő/Ön: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy (regisztrációhoz kötött)

  - Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 6. Az ÁSZF hatálya és az ÁSZF módosítása:

  1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató által működtetett www.bio-fuszer.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és partnerei, mint Vevő (a továbbiakban: „Vevő”) (a továbbiakban együtt: „Felek”) között honlapon található termékek szállítására vonatkozóan létesített üzleti kapcsolatokra, jogviszonyokra.

  2. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

   A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

   Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.


  3. Jelen ÁSZF 2021. január 01. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amennyiben jogszabályváltozás erre okot ad azzal, hogy a módosított ÁSZF az Ügyfelekkel már megkötött szerződéseket nem érinti. A módosításokat a Szolgáltató legkésőbb azok hatályba lépésének napján a honlapon közzéteszi, az ÁSZF változásról a Vevőket tájékoztatja a honlapon.

  4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vagy információk esetén a Tárhely.Eu Kft. www.tarhely.eu oldalon feltüntetett információk a mérvadóak olyan módon mintha ezek az ÁSZF tartalmai lennének.
  5. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Honlapon történő vásárláshoz a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges.


  6. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

  7. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

   Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 7. A szerződés nyelve, a szerződés formája

 8. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

 9. E-számlázás
 10. Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 11. Árak
 12. Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak ÁFA tartalma külön is feltüntetésre kerül, melyet a Vevő a megrendelés véglegesítésénél ellenőrizhet. A megadott árak a csomagolóanyag árát tartalmazzák. Házhozszállítás díja külön van feltüntetve azt a termékek árai nem tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

  Rendelkezésre állás, digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

  A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,5% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A honlapon megjelenő adatokat MySQLi adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 13. Adatkezelési szabályok
  1. A honlap és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://bio-fuszer.hu/gdpr
  2. Az adatvédelmi nyilvántartási számot.
  3. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  4. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

   Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 14. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. A megjelenített termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatóak.

  2. A Honlapon megvásárolható termékeket a Szolgáltató részletesen felsorolja, feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 15. A honlap használata
  1. A vásárlás folyamata
   1. A Termék kiválasztása

   2. A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!


   3. Kosárba helyezés

   4. A Termék kiválasztása után Ön a "A kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

    Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban, melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendelés" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

    Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a menü jobb felső sarkában található „Bevásárlókosár” gombra, ahol a kosár tartalmának összegét látja! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy egyszerűen zárja be a Bevásárlókosár ablakot!


   5. A Kosár megtekintése

   6. A honlap használata során Ön a honlap tetején található „” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „A megrendeléshez” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.


   7. Vásárlói adatok megadása

   8. A megrendelés aloldalon adhatja meg szállítási és számlázási adatokat (teljes nevét, címét, telefonszámát, e-mail címet), illetve a szállítási módot. „Szállítási mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.


   9. A rendelés áttekintése

   10. A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „tovább” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „vissza” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A "Megrendelés összesítőt" eközben folyamatosan látja a monitor bal oldalán külön ablakban (mobiltelefonon a fejlécen lenyitható a megrendelés összesítő). Itt láthatja a Kosár tartalmát, a szállítás mikéntjét és árát, és az Ön által fizetendő teljes összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha visszalép a bevásárlókosár szerkesztéséhez.

    A "tovább" gombra kattintva választhatja ki a fizetés mikéntjét.


   11. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlésese, ár ellenőrzése stb.)

   12. Adatbeviteli hibáit lehetősége van ügyfélszolgálatunk felkeresésével javítani, javítást kérnie. Leadott megrendelés esetén a honlapon bejelentkezve a Profil menüpont alatt a Rendeléseim szekcióban található a rendelése. A rendeléseknél lehetősége van üzenetben felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és esetleges adatmódosítási igényét megírni. Az adatmódosítás sikerességéről e-mail üzenetben és a rendszeren belül használatos üzenetek között is értesítjük, mely üzeneteket az Profil aloldalon az Üzeneteim menüben találhat meg.


   13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

   14. Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Fizetés” vagy „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

    Ön a „Fizetés” vagy a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


   15. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

   16. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail vagy honlapon belüli üzenetküldés útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

    A Szolgáltató az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). Ez esetben a rendelése már „Összekészítés alatt” státuszra változik.

    Rendelésének állapotát folyamatosan nyomon követheti a bio-fuszer.hu oldalon bejelentkezve a Profil -> Rendeléseim menüpont alatt.

    A Szolgáltató köteles a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a Felek, ha ebben megállapodtak.

    Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legfeljebb 8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó/ Vevő eltérő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Felhasználó/ Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/ Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


  2. Eljárás hibás ár esetén

  3. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

    • 0 Ft-os ár,

    • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

   Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Ön, mint Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


 16. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása:
  1. Fizetési módok

   1. Banki átutalás
   2. A Vevő az általa megvásárolni kívánt termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:


    Kedvezményezett (Szolgáltató) bankja: Takarékbank Zrt.

    Kedvezményezett (Szolgáltató) neve: BIOFŰSZER Kft.

    Adószám: 23721102-2-03

    Kedvezményezett számlaszáma: 57600046-15231060-00000000


    Amennyiben banki átutalást választja a Szolgáltató e-mail üzenetben küldi meg a díjbekérőt, melyen szerepelnek a megrendelt termékek és a fizetéshez szükséges információk. Az átutalás közleményébe kérjük, minden esetben tüntesse fel a megrendelés azonosítóját.

   3. Készpénzes fizetés

   4. Önnek lehetősége van a termék árát a termék személyes átvételekor készpénzben kifizetni.


   5. Utánvétellel

   6. Önnek a megrendelt termék(ek) átvételekor kell a termék(ek) ellenértékét kifizetnie készpénzben vagy amennyiben a terméket kiszállító Társaságnál van lehetőség, akkor bankkártyával. Kérjük a termék(ek) ilyen módon való fizetése esetén tájékozódjon arról, hogy a kiszállítást végző társaságnál van-e mód a bankkártyás fizetésre.


   7. Bankkártyás fizetés

   8. Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A bankkártyás fizetési szolgáltatás ingyenes.

    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


  2. Átvételi módok, átvételi díjak

   1. GLS futárszolgálat

   2. A GLS kiszállítja a megrendelt termékek(eke)t a rendelésben megadott címre. A szállítás díja az GLS aktuális díjszabása alapján a termékek árán felül pluszban fizetendő.


   3. Személyes átvétel

   4. A termék személyes átvételére lehetőség van az alábbi címen előre egyeztetett időpontban:Kérjük, ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.

    Önt nem terheli semmilyen díj

    A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vevő számára.

 17. Elállás joga

  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/ Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, kivéve, ha a jogszabály másképp rendelkezik.

  2. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról:

  3. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

   A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. ám az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

   Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így a jelen Honlapon vásárolható termékek esetében sem!

   Ugyanis az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

   • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

   • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  4. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

 18. Kellékszavatosság, termékszavatosság
 19. A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.


  1. Kellékszavatosság

  2. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   - Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

   - Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy

   - – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


  3. Termékszavatosság
  4. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 20. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

 21. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat/ Vevőket az alábbiakról:


  A Vevő, mint fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, a panaszkezelés postai úton vagy elektronikusan történik:


  • Telefon: +36 20 280 4655

  • Internet cím: https://bio-fuszer.hu/uzenetek

  • E-mail: rendeles@bio-fuszer.hu

  • Panaszkezeléshez levelezési cím:A Szolgáltató székhelye, ami egyben a panaszkezelés helye is: 6400 Kiskunhalas, Bajza utca 54.


  A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

  A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a fogyasztó neve, lakcíme,

  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

  3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

  4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.A Szolgáltató és Felhasználó/ Vevő a vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez közös megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető akkor az alábbiak szerint járnak el.

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

  Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A Felek az esetleges jogvitákra nézve kikötik, értékhatártól függően a Szolgáltató székhelye szerinti Járásbíróság vagy Törvényszék kizárólagos illetékességét.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


 22. Vis maior

 23. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, rendkívüli állapot lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások.


Kiskunhalas, 2021. január 01.

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)